Cenovnik fotografija

C E N O V N I K    F O T O G R A F I J A

 

Za INTERNET i druge elektronske oblike prikazivanja  

 Web sajt i informativni portal  ……….150 €
CD prezentacija…………………………100 €

 

Za izdavastvo

Novine
Naslovna strana…………………………150 €
Cela strana……………………………….120 €
1  strane………………………………….  80 €
1  strane………………………………….  50 €

Nedeljne novine i Magazini
Naslovna strana…………………………250 €
Cela strana……………………………….150 €
1 strane…………………………………...100 €
1 strane……………………………………70 €

Kalendari
Format B2…………………………………300 €
Format B3…………………………………250 €
Format B4…………………………………200 €

Razglednice  ……………………………..300 €

Knjige jednokratna upotreba
Naslovna strana…………………………450 €
Cela strana………………………………..400 €
1 strane…………………………………....300 €

Posteri
Fotmat do B2………………………….….400 €

Omot za DVD, CD
Naslovna strana omota…………………400 €
Unutrasnja strana omota……………….200 €

Reklamna
Bilbord preko 16 kvadrata………………800 €
Bilbord od 8 do 16 kvadrata…………….500  €
Bilbord do 8 kvadrata……………………300 €
Reklamni katalozi i brosure….….50 do 300 €

Umetnicka studija portreta, manekenski portfolio……50 do 100 €

Dekoracija enterijera………………………………………100 do 300 €

Ugovor

Ako korisnik proširi korišćenje dela van obima utvrđenog u ugovoru, potrebno je, uz dobijanje saglasnosti od autora, da sa autorom zaključi ugovor kojiim će se regulisati prošireni prenos prava iskorišćavanja, kao i da autoru isplati novu autorsku naknadu u skladu sa ovim tarifnikom.

Posebni uslovi rada

Ako se snimanje obavlja van radnog prostora (ateljea) autora, ili van mesta stanovanja autora, korisnik snosi troškove stvorene na taj način u celini.
Svi posebni troškovi pri snimanju, kao i angažovanje drugih saradnika i stručnjaka (asistenata, manekena, frizera…) zaračunavaju se van ovog tarifnika i njih neposredno snosi korisnik.
Kada se vrši snimanje dela zaštićenih autorskim pravom (muzeji, galerije...) korisnik obezbeđuje potrebne dozvole i obeštećuje nosioce prava na zaštićena dela.
Korisnik je dužan da autora fotografije potpiše. Autor ima pravo i dužnost da na svaku fotografiju čiji je autor stavi svoj potpis i numeriše je, u cilju efikasnije zaštite svog prava.
Korisnik fotografije u štampi (izdavač) dužan je da autoru pre ulaska u štampu stavi na uvid prelom knjige, časopisa i sl., i dobije od autora fotografije saglasnost za način korišćenja.
Po izlasku iz štampe korisnik je dužan da autoru fotografije dostavi besplatno najmanje jedan autorski primerak.
Za izgubljene ili oštećene slajdove ili fotoeksponate korisnik je dužan da autoru isplati obeštećenje
u visini trostrukog iznosa po ovom tarifniku.
Ako korisnik ima prigovor na kvalitet i upotrebljivost preuzetih fotografija, dužan je da o navedenoj okolnosti neodložno izvesti autora. Ako prigovor ne stigne autoru u roku od 8 dana po izvršenoj primopredaji smatraće se da preuzete fotografije u svemu ispunjavaju namenu koju su ugovorene strane imale u vidu pri zaključenju ugovora.

Izmena i prerada dela

Isključivo je autor ovlašćen da vrši izmene i prerade na svom delu. U slučaju da ugovor ne sadrži predhodnu odredbu smatra se da korisnik može da vrši samo one intervencije (tehničko tehnološke prirode) kojima se ne menja suština dela. Prekoračenje navedenog okvira smatraće se povredom autorskih moralnih prava.

Povreda moralnih prava

U slučaju da prilikom korišćenja dela izvrši povredu moralnih autorskih prava, a naročito:
- ne navođenjem imena i prezimena autora
- narušavanjem celovitosti dela ili takvom upotrebom dela koja vređa čast ili ugled autora
korisnik je dužan da autora obešteti.

 
home
biografija
arhiva dogadjaja
galerije slika
cenovnik fotogtafija

kontakt

 a
 a
 
a a
a
a
a
a
 
a
a